Centralni nadzorni upravljački sistem - Cenus 5000
Modularni softverski paket CENUS-5000 (Centralni Nadzorni Upravljački Sistem) je savremeni i pouzdani sistem za vizuelizaciju, daljinski nadzor i upravljanje najrazličitijim tehnološkim sistemima (SCADA). SCADA softver CENUS 5000 koristi klijent / server arhitekturu, što znači da se neki softverski moduli izvršavaju na server računaru, a drugi na klijent računaru - radnoj stanici. Instalaciju je moguće organizovati i tako da i server i klijent softverski moduli rade na istom računaru, kao što je moguće i da u sistemu postoji jedan server i više radnih stanica - klijenata.

Funkcije serverskog softverskog modula
Upravljanje pristupom SCADA sistemu,
Komunikacija sa kontrolerima,
Komunikacija sa SCADA klijentima,
Ažuriranje vrednosti tagova u SQL bazi podataka
Upravljanje alarmnim stanjima i upozorenjima,
Vođenje korisničkih logova,
Slanje poruka operaterima putem SMS i e-mail poruka,
Generisanje različitih izveštaja prema potrebi korisnika,
Automatizovano slanje tačnog vremena kontrolerima,
Web pristup

Klijentski softverski modul predstavlja korisnički interfejs prilagođen svakoj pojedinačnoj aplikaciji kojom upravlja mikroprocesorski regulator (grafički prikaz sistema, način prezentacije dobijenih podataka, kreiranje aktivnih polja na slici i dijaloga za interakciju operatera sa sistemom).

Ugrađeni standardni komunikacioni protokol (MODBUS) obezbeđuje komunikaciju sa velikim brojem savremenih mikroprocesorskih regulatora. Komunikacija se ostvaruje korišćenjem bilo kog od raspoloživih računarskih priključaka ili dodatnih komunikacionih adaptera, kao i njihovom kombinacijom. Na taj način, program se primenjuje za realizaciju sistema korišćenjem direktne žičane veze, interne ili eksterne računarske mreže, GPRS servisa mobilne telefonije, kablovskog distributivnog sistema i svih ostalih načina za prenos podataka.

  • Downloads